Breaking News
Home / การบริการและสวัสดิการในที่พักอาศัย

การบริการและสวัสดิการในที่พักอาศัย

การบริการและสวัสดิการในที่พักอาศัย

1.บริการดูแลรักษาความสะอาด โดยมีพนักงานทำความสะอาดประจำอาคารชุดพักอาศัยรับผิดชอบในการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณนอกห้องพักและบริเวณรอบอาคาร

2.บริการซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์ ภายในห้องพักที่ชำรุด โดยมีช่างทั่วไปดูแล หากวัสดุ-ครุภัณฑ์เสียหายและเสื่อมสภาพจากการใช้งานบุคลากรต้องซื้อมาทดแทน

3.บริการรักษาความปลอดภัย ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและใช้ระบบคีย์การ์ดในการเข้า-ออก อาคารชุดพักอาศัย

4.มีระบบอินเทอร์เน็ตภายในห้องพัก

5.มีเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก

6.มีที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์