Breaking News
Home / ปรัชญา ( Philosophy )

ปรัชญา ( Philosophy )

ปรัชญา ( Philosophy ) งานบริการหอพักนิสิต ยึดมั่นในปรัชญาของมหาวิทยาลัย “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ”ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน