Breaking News
Home / พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้งานบริการหอพักนิสิตเป็นหน่วยงานเสริมการศึกษา มีหน้าที่ดูแลที่พัก อาศัยให้นิสิตและบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้การบริการ จัดสวัสดิการที่เหมาะสม พัฒนานิสิตให้เกิดความเจริญ งอกงาม จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกัน รู้จักการพึ่งพา การแบ่งปันให้กันและกัน  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตให้รู้จักความเป็นอยู่ของตนเอง คิดเป็น ทำเป็น ปรับตัวเองให้ดำรงอยู่ได้ในสภาพ แวดล้อมต่างๆ ตลอดจนสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้

  1. จัดสภาพแวดล้อมภายในหอพักและบริเวณโดยรอบให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงามและมีความปลอดภัย
  2. จัดสรรห้องพักให้กับนิสิตตามจำนวนที่พักที่สามารถรองรับได้ และให้บริการ สวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนิสิตที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
  4. พัฒนานิสิตให้มีมนุษยสัมพันธ์ เรียนรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกัน เคารพในสิทธิซึ่งกันและกันและการมีภาวะผู้นำ การมีความรับผิดชอบและระเบียบวินัย
  5. เป็นหน่วยงานที่มีการบริการจัดการที่ดี(Good Governance)ในการบริหารทุกส่วนและสามารถตรวจสอบได้