Breaking News
Home / วิสัยทัศน์ ( Vision )

วิสัยทัศน์ ( Vision )

วิสัยทัศน์ ( Vision )  งานบริการหอพักนิสิต เป็นหน่วยงานบริการด้านที่พักอาศัย สร้างที่พักให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเอื้ออาทร  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ เป็นผู้นำด้านการบริการ ภายใต้มาตรฐานสากล