Breaking News
Home / วิสัยทัศน์ ( Vision )

วิสัยทัศน์ ( Vision )

งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร ทำหน้าที่ดูแลสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้แก่บุคลากร ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้เข้าพัก การจัดสรรที่พักให้แก่บุคลากรดำเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการจัดสรรที่พัก ตามเกณฑ์การคัดเลือกติดตามกำกับดูแลการเข้าพักอาศัยของบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามเกณฑ์แนวปฏิบัติและเงื่อนไขที่กำหนด ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องพัก อาคารสถานที่ รวมทั้งบริเวณโดยรอบของอาคารชุดพักอาศัยหรือตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีอาคารชุดพักอาศัยจำนวน 4 หลัง

อาคารชุดพักอาศัยหลังที่ 1  ห้องพักสำหรับบุคลากร  สถานภาพโสด

อาคารชุดพักอาศัยหลังที่ 2  ห้องพักสำหรับบุคลากร  สถานภาพสมรส

อาคารชุดพักอาศัยหลังที่ 3  ห้องพักสำหรับบุคลากร  สถานภาพโสดและสมรส

อาคารชุดพักอาศัยหลังที่ 4  ห้องพักสำหรับบุคลากร  สถานภาพโสดและสมรส