Breaking News
Home / เจ้าหน้าที่งานบริการหอพักนิสิต

เจ้าหน้าที่งานบริการหอพักนิสิต

นางสวนีย์ แท่นทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(สำนักงานกลาง เขตพื้นที่ขามเรียง)
เบอร์โทรศัพท์ 08-1574-0744

นายวิญญ สอนบุญชู
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(สำนักงานกลาง เขตพื้นที่ขามเรียง)
เบอร์โทรศัพท์ 08-9712-6458

น.ส.ดวงกมล ดวงประทุม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(สำนักงานกลาง เขตพื้นที่ขามเรียง)
เบอร์โทร : เบอร์โทรศัพท์ 09-5383-0592

น.ส.เพ็ญศิริ มาพงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เจ้าหน้าที่หอพัก เขตพื้นที่ในเมือง)
เบอร์โทรศัพท์ 08-4027-4122

นางมาลี ตะนนท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอพัก เขตพื้นที่ในเมือง)
เบอร์โทรศัพท์ 08-3563-4206

น.ส.วิจิตรา ไชยมาตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอพักบรบือ)
เบอร์โทร : เบอร์โทรศัพท์ 08-4896-9486

น.ส.นิลอร มงคลแสน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอพักยางสีสุราช)
เบอร์โทรศัพท์ 08-0749-9933

น.ส.วาสนา ศรีชะตา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอพักโกสุมพิสัย)
เบอร์โทรศัพท์ 08-6228-6213

น.ส.วิชุดา ก้อนชารี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอพัก กันทรวิชัย)
เบอร์โทรศัพท์ 08-3147-4159

น.ส.รัตนา สุดบางกุ้ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอพักวาปีปทุม)
เบอร์โทร : เบอร์โทรศัพท์ 08-7233-3615

นายมาโนช แดงใหม่
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอนาดูน)
เบอร์โทรศัพท์ 08-5770-0173

นายเอกพงศ์ สุขยานุดิษฐ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่พยัคฆภูมิพิสัย)
เบอร์โทรศัพท์ 08-3453-4910

นางสาวสุภาพร มาแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(สำนักงานกลางหอพักเขตพื้นที่ ม.ใหม่)
เเบอร์โทรศัพท์ 08-6809-3298

นายทรงกรต บุบปับผา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอเชียงยืน)
เบอร์โทรศัพท์ 08-5659-0392

นางสาวชญาณี ยิ่งกำแหง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(หอพักชื่นชม)
เบอร์โทรศัพท์ 08-2311-4293

นายศราวุธ ศิลารักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอพัก เขตพื้นที่ในเมือง)
เบอร์โทรศัพท์ 09-0350-7004

นายพีระชาติ ไชยเยส
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ห้องบริการคอมพิวเตอร์ เขตพื้นที่ในเมือง)
เบอร์โทรศัพท์ 09-1893-6440

นายมนตรี วิมูลคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(ห้องบริการคอมพิวเตอร์ เขตพื้นที่ขามเรียง)
เเบอร์โทรศัพท์ 08-0010-7978