Breaking News
Home / เจ้าหน้าที่งานบริการหอพักนิสิต

เจ้าหน้าที่งานบริการหอพักนิสิต

นางสวนีย์ แท่นทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(สำนักงานกลาง เขตพื้นที่ขามเรียง)
เบอร์โทรศัพท์ 09-3329-9767
นายวิญญ สอนบุญชู
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(สำนักงานกลาง เขตพื้นที่ขามเรียง)
เบอร์โทรศัพท์ 08-9712-6458
น.ส.ขวัญ แก้วไชยพาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(สำนักงานกลาง เขตพื้นที่ขามเรียง)
เบอร์โทร : เบอร์โทรศัพท์ 08-5757-6244
น.ส.เพ็ญศริ มาพงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เจ้าหน้าที่หอพัก เขตพื้นที่ในเมือง)
เบอร์โทรศัพท์ 08-4027-4122
นางมาลี ตะนนท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอพัก เขตพื้นที่ในเมือง)
เบอร์โทรศัพท์ 08-356-342-06
น.ส.วิจิตรา ไชยมาตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอพักบรบือ)
เบอร์โทร : เบอร์โทรศัพท์ 08-4896-9486
น.ส.นิลอร มงคลแสน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอพักยางสีสุราช)
เบอร์โทรศัพท์ 08-0749-9933
น.ส.วาสนา ศรีชะตา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอพักโกสุมพิสัย)
เบอร์โทรศัพท์ 08-6228-6213
น.ส.สุเรณา คำยา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เจ้าหน้าที่หอพักกันทรวิชัย)
เบอร์โทรศัพท์ 09-2248-2569
น.ส.รัตนา สุดบางกุ้ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอพักวาปีปทุม)
เบอร์โทร : เบอร์โทรศัพท์ 08-7233-3615
นายสุภสิทธ์ พันแน่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอพักนาดูน)
เบอร์โทรศัพท์ 08-5011-3355
ว่าที่ ร.ต.สันติสุข ทศไกร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอพัก เขตพื้นที่ในเมือง)
เบอร์โทรศัพท์ 08-2851-7757
นายมนตรี วิมูลคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(ห้องบริการคอมพิวเตอร์ เขตพื้นที่ขามเรียง)
เเบอร์โทรศัพท์ 08-0010-7978
นายทรงกรต บุบปับผา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอเชียงยืน)
เบอร์โทรศัพท์ 08-5659-0392
นายอาทิตย์ สุริฝ้าย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่หอพักพยัคฆภูมิพิสัย)
เบอร์โทรศัพท์ 08-5757-6244
นายพีระชาติ ไชยเยส
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ห้องบริการคอมพิวเตอร์ เขตพื้นที่ในเมือง)
เบอร์โทรศัพท์ 081-0485-509