Breaking News
Home / กิจกรรมนิสิต / แนวปฏิบัติและการรับสมัครนิสิตเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

แนวปฏิบัติและการรับสมัครนิสิตเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง  แนวปฏิบัติและการรับสมัครนิสิตเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประจำปีการศึกษา 2559

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

เพื่อให้การรับสมัครนิสิตเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

สำหรับนิสิตเก่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอำนาจตามคำสั่งที่ 489/2559  ลงวันที่

4 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีนั้น  จึงมีประกาศแนวปฏิบัติ

และการเปิดรับสมัครนิสิตเก่าเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

ดาวน์โหลดดูรายระเอียดเพิ่มเติม รับสมัครนิสิต-ปี-2559

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1.เรื่อง แนวปฏิบัติและการเปิดรับสมัครเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 3/2561 2.เรื่อง แนวปฏิบัติและการรับสมัครนิสิตเก่าเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาล …