Breaking News
Home / กิจกรรมนิสิต / แนวปฏิบัติและการเปิดรับสมัครนิสิต ประจำภาคการศึกษา 3/2558

แนวปฏิบัติและการเปิดรับสมัครนิสิต ประจำภาคการศึกษา 3/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง  แนวปฏิบัติและการเปิดรับสมัครนิสิต ประจำภาคการศึกษา 3/2558

 

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านที่พักอาศัยของนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำภาค

การศึกษา 3/2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอำนาจตามคำสั่งที่ 489/2559  ลงวันที่

4 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีนั้น  จึงมีประกาศแนวปฏิบัติ

และการเปิดรับสมัครนิสิต ประจำภาคการศึกษา 3/2558 ดังนี

ดาวน์โหลดดูรายระเอียดเพิ่มเติม รับสมัครนิสิต3-2558

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1.เรื่อง แนวปฏิบัติและการเปิดรับสมัครเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 3/2561 2.เรื่อง แนวปฏิบัติและการรับสมัครนิสิตเก่าเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาล …