Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการส่งงานสานต่อกรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการส่งงานสานต่อกรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ ได้จัดโครงการส่งงานสานต่อ กรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สังคมริเวอร์วิวรีสอร์ท อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 และให้นโยบายการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 และนายประเสริฐ ชุ่มอภัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มอบเกียรติบัตรให้กับประธานและรองประธานชมรมสานสายใยร่วมชายคา และนางสวนีย์ แท่นทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พูดถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนิสิตพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการนิสิตเก่า ประจำปีการศึกษา 2560 

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

เพื่อดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนิสิต ปีการศึกษา 2560 และเพื่อให้กรรมการนิสิตประจำปีการศึกษา 2561 รับทราบบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการนิสิตและเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนานิสิตหอพักและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงานของแต่ละบุคคล เพื่อนำมาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการทำงาน ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 และคณะกรรมการนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาการจัดโครงการ/สถานที่ วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ สังคมริเวอร์วิวรีสอร์ท อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

 

ภาพ : พีระชาติ ไชยเยส/จิรศักดิ์ วงพรมบุตร

ข่าว : พีระชาติ ไชยเยส

ดาวน์โหลดรูปภาพโครงการ

Check Also

โครงการสานสายใยร่วมใจพัฒนา

ชมรมสานสายใยร่ว …