Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / เปิดรับสมัครเข้าหอพัก #รอบที่5

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก #รอบที่5

นิสิตขั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5
การรับตรงอิสระ ระบบพิเศษ และโครงการที่คณะ/หน่วยงานดำเนินการเอง
สามารถสมัครเข้าหอพักได้ในวันรายงานตัว
ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2561
หรือสมัครผ่านทางโทรศัพท์
ติดต่อสอบถาม (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)
โทร. เขตพื้นที่ขามเรียง 043-754418 / 043-754305
เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1.เรื่อง แนวปฏิบัติและการเปิดรับสมัครเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 3/2561 2.เรื่อง แนวปฏิบัติและการรับสมัครนิสิตเก่าเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาล …