Breaking News
Home / กิจกรรมนิสิต / แนวปฏิบัติและการเปิดรับสมัครนิสิต ประจำภาคการศึกษา 3/2558

แนวปฏิบัติและการเปิดรับสมัครนิสิต ประจำภาคการศึกษา 3/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง  แนวปฏิบัติและการเปิดรับสมัครนิสิต ประจำภาคการศึกษา 3/2558

 

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านที่พักอาศัยของนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำภาค

การศึกษา 3/2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอำนาจตามคำสั่งที่ 489/2559  ลงวันที่

4 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีนั้น  จึงมีประกาศแนวปฏิบัติ

และการเปิดรับสมัครนิสิต ประจำภาคการศึกษา 3/2558 ดังนี

ดาวน์โหลดดูรายระเอียดเพิ่มเติม รับสมัครนิสิต3-2558

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องการรายงานตัวเข้าหอพักและแนวปฏิบัติในการเข้าพักประจำปีการศึกษา 2564