Breaking News
Home / กิจกรรมนิสิต / แนวปฏิบัติและการรับสมัครนิสิตเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

แนวปฏิบัติและการรับสมัครนิสิตเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง  แนวปฏิบัติและการรับสมัครนิสิตเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประจำปีการศึกษา 2559

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

เพื่อให้การรับสมัครนิสิตเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

สำหรับนิสิตเก่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอำนาจตามคำสั่งที่ 489/2559  ลงวันที่

4 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีนั้น  จึงมีประกาศแนวปฏิบัติ

และการเปิดรับสมัครนิสิตเก่าเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

ดาวน์โหลดดูรายระเอียดเพิ่มเติม รับสมัครนิสิต-ปี-2559

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องการรายงานตัวเข้าหอพักและแนวปฏิบัติในการเข้าพักประจำปีการศึกษา 2564