Breaking News
Home / โครงการ/กิจกรรม / โครงการเปิดหอพัก OPEN DORMITORY Mahasarakham University 2016

โครงการเปิดหอพัก OPEN DORMITORY Mahasarakham University 2016

โครงการเปิดหอพัก OPEN DORMITORY Mahasarakham University 2016
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 19.00 น. งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการประกวด Miss&Mr.&Queen Dormitory 2016 ภายใต้โครงการเปิดหอพัก OPEN DORMITORY Mahasarakham University 2016 ณ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนายสุภสิทธ์ พันแน่น นักกิจการนักศึกษา งานบริการหอพักนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก
กิจกรรมการประกวด Miss&Mr.&Queen Dormitory ภายใต้โครงการเปิดหอพัก OPEN DORMITORY Mahasarakham University จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นิสิตหอพักได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอพัก ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนเพื่อสร้างบรรยากาศความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพักอย่างมีความสุข และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องพักซึ่งกันและกัน กิจกรรมดังกล่าวในช่วงเช้าเป็นการเปิดหอพักให้ผู้ชายได้เข้าเยี่ยมชมหอพักหญิง และผู้หญิงสามารถเข้าเยี่ยมชมหอพักชายได้ สร้างความสนุกสนานครื้นเครงและความอบอุ่นเป็นกันเองระหว่างนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างมาก และในเวลา 19.00 น. ได้มีการประกวด Miss&Mr.&Queen Dormitory 2016
ผลการประกวดมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ Miss&Mr.&Queen Dormitory 2016
ประเภทMiss G21 นางสาวธัญญารัตน์ ดีดพิมาย หอพักยางสีสุราช
ประเภทMr. B2 นายจักรพรรดิ์ เผ่าบ้านฝาง หอพักพยัคฆภูมิพิสัย
ประเภทQueen Q8 ลินลี่ คอลิลส์ หอพักพยัคฆภูมิพิสัย
รางวัล Popular Vote
ประเภทMiss G19 วิริยา บุญสุใส หอพักบรบือ
ประเภทMr. B16 ร็าดตานา สะเร็ย หอพักนาดูน
ประเภทQueen Q9 พีรดา ตอมรกุล หอพักราชพฤกษ์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 043-754418,043-754333 ต่อ2111

ภาพ :จิรศักดิ์ วงพรมบุตร
ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง,พีระชาติ ไชยเยส
ตรวทาน : ปิยนุช ดีพรม

Check Also

โครงการเรื่องเล่าชีวิตวิถีใหม่เด็กหอใน มมส.

โครงการเปิดตัวเ …