Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ รักหอพัก รักษ์สิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ รักหอพัก รักษ์สิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรักหอพัก รักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

-เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณหอพักให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

-เพื่อให้นิสิตภายในหอพักได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์

-เพื่อให้นิสิตเกิดเจตคติที่ดี เกิดความรักและความผูกพันต่อหอพักและสิ่งแวดล้อม

กำหนดการโครงการ

         วันศุกร์ ที่  2 กันยายน 2559

  สวนหน้าศูนย์สุนทรียภาพและการเรียนรู้ หลังหอพักยางสีสุราช 

เวลา                                                              กิจกรรม                                               

08.30 น. – 09.00 น.                         – ลงทะเบียน  ณ  ลานกิจกรรมด้านหลังหอพักยางสีสุราช

09.00 น. – 09.30 น.                         – กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

09.30 น. – 12.00 น.                         – นิสิตและบุคลการร่วมกันจัดสวนหน้าศูนย์สุนทรียภาพและ การเรียนรู้ ที่ทางเจ้าหน้าที่หอพักจัดเตรียมไว้

12.00 น. – 13.00 น.                         – ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง  ณ ลานกิจกรรมด้านหลัง

หอพักยางสีสุราช/ปิดโครงการ

  หมายเหตุ  กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

ข่าว: พีระชาติ ไชยเยส

ภาพ: อาทิตย์  สุริฝ้าย

Check Also

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2

ประชาสัมพันธ์ & …