Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการ รักหอพัก รักษ์สิ่งแวดล้อม 2559

โครงการ รักหอพัก รักษ์สิ่งแวดล้อม 2559

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 8.30 น. งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมโครงการรักหอพัก รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สวนหน้าศูนย์สุนทรียภาพและการเรียนรู้ หลังหอพักยางสีสุราชเขตพื้นที่ขามเรียง โดยมี  เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ปรับปรุงปรับภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณหน้าศูนย์สุนทรียภาพและการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

-เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณหอพักให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

-เพื่อให้นิสิตภายในหอพักได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์

-เพื่อให้นิสิตเกิดเจตคติที่ดี เกิดความรักและความผูกพันต่อหอพักและสิ่งแวดล้อม

 

 

ภาพ/ข่าว : พีระชาติ ไชยเยส

ข่าว : พีระชาติ ไชยเยส

Check Also

ตรวจสอบรายชื่อคืนเงินค่าบำรุงหอพัก

คลิก รายชื่อคืน …