Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / ขอเชิญหนุ่มหล่อสาวสวย และสาวประเภท 2 เข้าร่วมประกวด Mr. & Miss. & Miss.Queen Dormitory 2017

ขอเชิญหนุ่มหล่อสาวสวย และสาวประเภท 2 เข้าร่วมประกวด Mr. & Miss. & Miss.Queen Dormitory 2017

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
ó เพศชายและหญิง  อายุ 18-23 ปี
ó สถานภาพโสด ไม่เคยผ่านการสมรส หรือให้กำเนิดบุตร
ó เป็นนิสิต/นักเรียน รร. สาธิต (ฝ่ายมัธยม) มมส ปัจจุบันกำลังพักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย
ó มีบุคลิกภาพดี / กล้าแสดงออก

ó มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
ó ไม่เคยมีประวัติคดีอาชญากรรม หรือต้องโทษทางคดีอาญามาก่อน
ó ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขในการประกวด

ó สามารถเข้าร่วมการประกวดตามวัน ,เวลาและสถานที่ที่กำหนด
ó หากพบว่าข้อมูลหรือเอกสารของผู้สมัครไม่เป็นความจริง หรือไม่ถูกต้อง ถือว่าการสมัครการประกวดเป็นโมฆะ
ó คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัคร  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผลการ

ตัดสินของกรรมการถือเป็นเอกฉันท์และเป็นอันสิ้นสุด

 เอกสารในการสมัคร
   ó ใบสมัครในการประกวด กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
   ó สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
   ó รูปถ่ายขนาด 4×6 นิ้ว ครึ่งตัว หรือ  เต็มตัว 1 รูป

การสมัครเข้าประกวด 
         ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่สำนักหอพักที่ตนเองพักอาศัย 

ระยะเวลาในการรับสมัคร : ตั้งวันนี้ – 17 สิงหาคม 2560 

สถานที่ประกวด : ลานกิจกรรมหน้าตลาดน้อย
ประกวด : วันที่ 5 กันยายน 2560
รายงานตัวเข้าประกวด : ตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.00 น.
ดาวน์โหลดคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม: >>
ใบสมัครเข้าประกวด<<

โทรศัพท์ เขตพื้นที่ขามเรียง 043-754418 และ 043-754305  

               เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695 เบอร์ภายใน 2111

Check Also

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2

ประชาสัมพันธ์ & …