Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ปีที่ 8 ประจำปี 2560

โครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ปีที่ 8 ประจำปี 2560

งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่  จัดโครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ปีที่

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ปีที่ 8 ประจำปี 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นประธาน พร้อมมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดเรื่องเล่าชาวหอปีที่ 8 โดยมี
อาจารย์ สันทนา ภิรมย์เกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายรัตน์ แก้วแสนเมือง ผู้ช่วยผุ้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่งานหอพักฯ นิสิต ร่วมโครงการในครั้งนี้ และยังสามารถเข้าชมโครงการเรื่องเล่าชาวหอปีที่ 8 นี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2560

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นิสิตได้ถ่ายทอดเรื่องเล่าภายในหอพักที่ตนเองได้อาศัยอยู่ระหว่างที่ศึกษาอยู่รั้วมหาวิทยาลัย ส่งเสริมทักษะการเขียน ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอนในการเขียนเรื่องเล่า พร้อมได้จัดทำหนังสือรวบรวมเรื่องเล่าเด็กหอในไว้เป็นอนุสรณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ปีที่ 8

รางวัลชนะเลิศ  นายศุภณัฐ  รักพงษ์ หอพักเชียงยืน ห้อง 207

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นายทินวุฒิ  ชัยสุวรรณ หอพักพยัคฆภูมิพิสัย  ห้อง 424

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวมินตรา  จันฤาไชย หอพักยางสีสุราช ห้อง 528

รางวัลชมเชย

  1. นางสาวสุชานาถ จันทร์กลิ่น หอพักยางสีสุราช ห้อง 117
  2. นางสาวณัฐกานต์ ศรีขัดเค้า หอพักกันทรวิชัย ห้อง 229
  3. นางสาวณิชาภัทร ขันทะชัย หอพักบรบือ ห้อง 430
  4. นายภูรินทร์ ทองโสม หอพักพยัคฆภูมิพิสัย ห้อง 107
  5. นายนราธิป พิมพ์ภูคำ หอพักพยัคฆภูมิพิสัย ห้อง  233
  6. นางสาวธิดารัตน์ กองศรี หอพักกุดรัง ห้อง 302
  7. นางสาวสุธิดา ลังกาพะยอม หอพักโกสุมพิสัย ห้อง 121
  8. นายจักกาย ศรีสวัสดิ์ หอพักพยัคฆภูมิพิสัย ห้อง 124
  9. นายปิยะวัฒน์ ชารีรักษ์ หอพักพยัคฆภูมิพิสัย ห้อง 512
  10. นางสาวศศิประภา ศุภกิจ หอพักวาปีปทุม ห้อง 212

โทรศัพท์ เขตพื้นที่ขามเรียง 043-754418 และ 043-754305

เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695 เบอร์ภายใน 2111

ภาพ/ข่าว พีระชาติ

ดาวน์โหลดรูปโครงการได้ที่นี้

Check Also

ตรวจสอบรายชื่อคืนเงินค่าบำรุงหอพัก

คลิก รายชื่อคืน …