Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการเปิดหอพัก OPEN DORMITORY Mahasarakham University 2017

โครงการเปิดหอพัก OPEN DORMITORY Mahasarakham University 2017

เมื่อวันที่  5 กันยายน 2560  งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเปิดหอพัก  โดยในช่วงเช้าของกิจกรรมจะเป็นการเปิดหอพักให้ผู้ชายได้เข้าเยี่ยมชมหอพักหญิงและผู้หญิงสามารถเข้าเยี่ยมชมหอพักชายได้ สร้างความสนุกสนานครื้นเครงและความอบอุ่นเป็นกันเองระหว่างนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างมาก และในช่วงเย็นจะเป็นกิจกรรมประกวด Miss&Mr.&Queen Dormitory 2017  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ  ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน และนายสุภสิทธ์  พันแน่น  ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน  และมีคณะกรรมการตัดสินการประกวด Miss&Mr.&Queen Dormitory 2017 จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

  1. อาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
  2. อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิติ
  3. นายชวนาธร สมบัติหอม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
  4. นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรใต้  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
  5. นายวิทวัส ศรีเกษ Mister Thailand 2014 และเดือน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2017

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นิสิตหอพักได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอพัก ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนเพื่อสร้างบรรยากาศความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพักอย่างมีความสุข และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องพักซึ่งกันและกัน กิจกรรมดังกล่าวในช่วงเช้าเป็นการเปิดหอพักให้ผู้ชายได้เข้าเยี่ยมชมหอพักหญิง และผู้หญิงสามารถเข้าเยี่ยมชมหอพักชายได้ สร้างความสนุกสนานครื้นเครงและความอบอุ่นเป็นกันเองระหว่างนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างมาก

 

ผลการประกวด  Miss&Mr.&Queen Dormitory 2017 

ชาย 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายนนทนันท์  สุขขีชล

รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  เด็กชายศิริวุฒิ  จันทร์เก

รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  Mr.Vongda  Sreng

รองชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่  นายอนาวิณ  นนลือชา

รองชนะเลิศอันดับ 4  ได้แก่  เด็กชายเอกธนิช  เฉิน

หญิง

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวสุมิตรา  บัวสาลี

รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นางสาววริษถา  แย้มสุนทร

รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  นางสาวศิรประภา  พรมภักดี

รองชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่  นางสาวรุจิรา  โลนไธสง

รองชนะเลิศอันดับ 4  ได้แก่  นางสาวสุพิชญา  ไชยวิสุทธิกุล

สาวประเภทสอง

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายอนันต์  ทัดแก้ว

รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นายรณชิต  โยกันยา

รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  นายวัชรากร อานามวงษ์

รองชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่  นายบรรณสร  ธนินธิติพงศ์

รองชนะเลิศอันดับ 4  ได้แก่  นายโชติพงษ์  ยิ่งเจริญ

Poppula  vote

ชาย 

นายอนาวิณ  นนลือชา

หญิง

นางสาวภัคจิรา  พันธ์พานิชย์

สาวประเภทสอง

นายบรรณสร  ธนินธิติพงศ์

 ภาพ/ข่าว พีระชาติ

คลิกดาวน์โหลดรูปภาพโครงการ

Check Also

ตรวจสอบรายชื่อคืนเงินค่าบำรุงหอพัก

คลิก รายชื่อคืน …