Breaking News
Home / กิจกรรมนิสิต / โครงการสานสายใยร่วมใจพัฒนา

โครงการสานสายใยร่วมใจพัฒนา

ชมรมสานสายใยร่วมชายคา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม โครงการสานสายใยร่วมใจพัฒนาขึ้น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมี นางสาวรัตนา สุดบางกุ้ง นักวิชาการการศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ
พร้อมด้วย บุคลากรงานบริการหอพักนิสิตและนิสิตกรรมการหอพัก ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์

1.) เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงหอพระและทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน

2.) เพื่อตีเส้น ทาสีสนามวอลเล่ย์บอลและสนามตะกร้อ

3.) เพื่อการทำแปลงผักและทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษใบไม้

หลักการและเหตุผล

                ด้วยทางโรงเรียนบ้านหนองเม็กเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนเพียง 26 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่ามีนักเรียนบางส่วนไปเรียนโรงเรียนนอกพื้นที่ เนื่องด้วยส่วนหนึ่งมาจากสภาพโดยรวมของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา ครุภัณฑ์อาคารเรียนต่างๆ ผ่านการใช้งานมานานและไม่ได้รับการบำรุงรักษา ทางชมรมจึงเล็งเห็นว่าหากปรับภูมิทัศน์ ส่งเสริมในเรื่องของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา โดยขอความร่วมมือคนในชุมชนเข้าร่วมโครงการจะทำให้ทางชุมชนเห็นความสำคัญของโรงเรียนมากขึ้นจากการที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ในโรงเรียน และยังมีกิจกรรมต้นไม้คุณธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้วยังเป็นการนำเอาแผ่นไม้ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ของทางโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งในชุมชนเคยมีการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตรของชุมชน แต่ปัจจุบันไม่มีการสานต่อโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ชมรมเราจึงเล็งเห็นความสำคัญด้วยการฝึกให้ชาวบ้านได้ทำปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในครัวเรือนอีกด้วย

                ทางชมรมสานสายใยร่วมชายคา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานิสิต อันเป็นพื้นฐานเพื่อให้นิสิตได้มีกิจกรรมร่วมกันกับทางชุมชนและเป็นการก่อให้เกิดคุณความดีภายในจิตใจ สร้างแนวทางการดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมให้เกิดความสุขทั้งตัวของนิสิตเองและส่วนรวม พร้อมกันนั้นเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่นิสิตและสังคมอีกด้วย จึงได้มีการจัดกิจกรรมออกค่าย โดยเด็กนักเรียนมีจำนวน 26 คน ครูจำนวน 7 คนเป็นครูผู้สอนและครูธุรการ คนในชุมชน 26 คน

                ดังนั้น จึงได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสานสายใยร่วมใจพัฒนาขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ทำกิจกรรมในเชิงจิตอาสาส่งเสริมคุณธรรมภายในจิตใจควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ฝึกการเป็นผู้ให้เสริมสร้างคุณธรรมที่ดี กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยให้นิสิตมีอนาคตเจริญเติบโตและออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ คู่คุณธรรมซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลที่สังคมและประเทศชาติต้องการ

ดาวน์โหลดรูปภาพโครงการ

ภาพ : ชมรมสานสายใยร่วมชายคา

ข่าว : พีระชาติ ไชยเยส

 

 

Check Also

#โครงการเด็กดีมีที่เรียน มมส TCAS65