Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / เปิดรับสมัคนิสิตเข้าหอพักมหาวิทยาลัมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3

เปิดรับสมัคนิสิตเข้าหอพักมหาวิทยาลัมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3

1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานหอพักราชพฤกษ์ และสำนักงานกลาง ชั้น 1 หอพักกันทรวิชัย

2. สมัครทางโทรศัพท์ เขตพื้นที่ขามเรียง หมายเลขโทรศัพท์ 043-754418,  043-754305 

เขตพื้นที่ในเมือง  หมายเลขโทรศัพท์ 043-970695

3. กรณีสมัครเรียบร้อย ให้ชำระเงินภายในวันที่ 13  กรกฏาคม  2561  โดยปริ้นจากระบบลงทะเบียน ชำระผ่านธนาคารเท่านั้น  หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดทางมหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธ์

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องการรายงานตัวเข้าหอพักและแนวปฏิบัติในการเข้าพักประจำปีการศึกษา 2564