Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการทำบุญหอพัก ปีการศึกษา 2561

โครงการทำบุญหอพัก ปีการศึกษา 2561

งานบริการหอพักนิสิตจัดโครงการทำบุญหอพัก  ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการทำบุญหอพัก ประจำปี 2561  ณ ลานกิจกรรมหอพักยางสีสุราช เขตพื้นที่ขามเรียง พระสงฆ์ 9 รูป และ ณ ลาน หน้าหอพักพุทธรักษา-ชวนชม-ชงโค พระสงฆ์ 5 รูป โดยมีนายกรกฏ ปางลีลาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาคารสาถานที่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บุคลากร นิสิตและนักเรียน  เข้าร่วมโครงการทำบุญหอพักในครั้งนี้

หลักการและเหตุผล

          หอพัก ถือได้ว่าเป็นบ้านหลังที่สองของนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้นิสิตและรู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากเดิม รู้จักการปรับตัวเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในด้านสังคมควบคู่กันไปพร้อมกับการประสบผลสำเร็จในการศึกษาหาความรู้ นอกจากงานบริการหอพักนิสิต  กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะทำหน้าที่ดูแลด้านที่พักอาศัยให้แก่นิสิตและ ความเป็นอยู่ รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้กับนิสิตภายในหอพัก กิจกรรมโครงการทำบุญหอพัก คือส่วนหนึ่งที่งานบริการหอพักได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญสำหรับการก้าวเข้ามาพักอาศัยในบ้านหลังที่สองแห่งนี้เพื่อเป็นการก้าวเริ่มความเป็นมงคลและเสริมกำลังกายกำลังใจในการเข้ามาศึกษาและเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมตามหลักธรรมของศาสนาในฐานะที่นิสิตเป็นพุทธศาสนิกชนที่ต้องดำเนินตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและพัฒนาจิตใจตนทั้งทักษะทางด้านชีวิตและจิตใจ และเป็นการสร้างความอบอุ่น ความศรัทธา เสริมกำลังกายกำลังใจในการก้าวเข้ามาพักอาศัยเพื่อการศึกษาเล่าเรียนของนิสิตในครั้งนี้

ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการทำบุญหอพัก ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเน้นย้ำให้นิสิตเกิดความรัก ความสามัคคีและเชื่อมั่นในการกระทำสิ่งดีๆสำหรับการเริ่มต้นในการเข้ามาพักอาศัยในหอพักและการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยครั้งนี้ และหอพักคือบ้านหลังที่สองที่พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญผลักดันให้นิสิตเริ่มต้นค้นคว้าหาความรู้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์และมีความสุขที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและสืบสานให้เป็นประเพณีอันดีงามของหอพักต่อไป
2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตในการอยู่หอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. เพื่อให้นิสิตรุ่นใหม่ได้รู้จักการทำบุญตักบาตรตามประเพณีไทยอันดีงาม

ภาพ/ข่าว: พีระชาติ ไชยเยส

คลิก ดาวโหลดรูปภาพโครงการ

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …