Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการเปิดหอพัก Dormitory2018

โครงการเปิดหอพัก Dormitory2018

เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2561  งานบริการหอพักนิสิตได้จัดโครงการเปิดหอพัก  โดยในช่วงเช้าของกิจกรรมจะเป็นการเปิดหอพักให้ผู้ชายได้เข้าเยี่ยมชมหอพักหญิงและผู้หญิงสามารถเข้าเยี่ยมชมหอพักชายได้ สร้างความสนุกสนานครื้นเครงและความอบอุ่นเป็นกันเองระหว่างนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างมาก และในช่วงเย็นจะเป็นกิจกรรมประกวด Miss&Mr.&Queen Dormitory 2018 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช เป็นประธานเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ  บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ สุวรรณทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายกรกฎ ปางลีลาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่บุคลากร นักเรียน นิสิต เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และมีคณะกรรมการตัดสินการประกวด Miss&Mr.&Queen Dormitory 2018 จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 • อาจารย์จำนงค์ วงศ์สุทัศน์ ที่ปรึกษาท่องเที่ยวกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม
 • อาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
 • อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
 • นายณัฐภุมินทร์ ภูครองผา นักวิชาการศึกษากองกิจการนิสิต
 • นางสาวณัฐธิดา เพชรใต้ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

วัตถุประสงค์การจัดงาน

ในการใช้ชีวิตของนิสิตในหอพักมหาวิทยาลัย นิสิตมีความจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่เพียงแต่มีความรู้ใน

ด้านวิชาการเท่านั้น หากแต่ต้องมีความพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งอื่นนอกห้องเรียน  รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มีขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตในการอยู่หอพักมหาวิทยาลัย ให้นิสิตได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง  ซึ่งจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมในอนาคต  โดยการจัดโครงการใน   ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อส่งเสริมให้นิสิตหอพักได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอพัก
 • เพื่อส่งเสริมความรัก  ความสามัคคี  ความผูกพันในการอยู่ร่วมกัน
 • เพื่อส่งเสริมความบันเทิง  สร้างขวัญและกำลังใจในการอยู่ร่วมกัน
 • เพื่อสร้างบรรยากาศความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพัก

  เพื่อให้นิสิตหอพักได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องพักซึ่งกันและกัน

ผลการประกวด“Miss.&Mr.& Queen Dormitory 2018”

 • ผลประกวด Miss. Dormitory2018

ชนะเลิศ G7 (นางสาวกาญจนา สิงห์ใหญ่)

รองชนะเลิศอันดับ 1 G9 (นางสาววิลาวัญย์  ลาภสาร)

รองชนะเลิศอันดับ 2 G8 (นางสาววรัญชญา วิริยะวงษ์วาณิชย์)

รางวัลชมเชย G2 (นางสาวปิยะธิดา ภูโททิพย์)

รางวัลชมเชย G4 (นางสาวลลิตา วระสีหา)

 • ผลการประกวดMr.Dormitory2018

ชนะเลิศ B5 (นายอิทธิชัย กองมณี)

รองชนะเลิศอันดับ 1 B3 (นายภูวนาถ วงศาสนธิ์)

รองชนะเลิศอันดับ 2 B8 (นายสิทธินันท์ นาคำ)

รางวัลชมเชย B6 (นายอภินันท์ สนันเชื้อ)

รางวัลชมเชย B1 (นายพิภาค เศษโม้)

 • ผลการประกวดQueen. Dormitory 2018

ชนะเลิศ Q5 (พัฒนพงษ์ กลิ่นศรีสุข)

รองชนะเลิศอันดับ 1 Q3 (วรนันท์ วรฐานิษ)

รองชนะเลิศอันดับ 2 Q2 (ดารารินทร์ ยิ่งเจริญ)

รางวัลชมเชย Q6 (ณภัทรลดา ตาโพธิ์)

รางวัลชมเชย Q1 (แพนรัมภา ศิลาอาสน์)

ภาพ/ข่าว นายพีระชาติ ไชยเยส

คลิกดาวน์โหลดภาพโครงการ

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …