Breaking News
Home / กิจกรรมนิสิต / โครงการเปิดหอพัก DORMITORY NIGHT PARTY 2019

โครงการเปิดหอพัก DORMITORY NIGHT PARTY 2019

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านหลังหอพักยางสีสุราช (เขตพื้นที่ขามเรียง) งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ เปิดหอพัก DORMITORY NIGHT PARTY 2019 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ  บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ สุวรรณทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ อาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายกรกฎ ปางลีลาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่บุคลากร นิสิตนักเรียน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นางสวนีย์ แท่นทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน 

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้       มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตหอพักได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอพัก
  2. เพื่อส่งเสริมความรัก  ความสามัคคี  ความผูกพันในการอยู่ร่วมกัน
  3. เพื่อส่งเสริมความบันเทิง  สร้างขวัญและกำลังใจในการอยู่หอพัก
  4. เพื่อสร้างบรรยากาศความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตภายในหอพัก
  5. เพื่อให้นิสิตหอพักได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องพักซึ่งกันและกัน

โดยกิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็นการเปิดหอพักให้นิสิตได้เข้าเยี่ยมชมห้องพักซึ่งกันและกัน สร้างความสนุกสนานครื้นเครงและความอบอุ่นเป็นกันเองระหว่างนิสิตและบุคลากร  รวมถึงกิจกรรม  Big  Cleaning  Day  และกิจกรรมประกวดห้องพักน่าอยู่  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ช่วยกันดูแลหอพักและรักษาความสะอาดภายในห้องพัก  และในช่วงเย็นจะเป็นการแสดงของนิสิตและมอบของรางวัลให้แก่นิสิต

คลิกดาวน์โหลดภาพโครงการ

ภาพ/ข่าว พีระชาติ ไชยเยส

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …