Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการส่งงานสานต่อกรรมการนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการส่งงานสานต่อกรรมการนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดโครงการส่งงานสานต่อกรรมการนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 

เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2562  ณ ภูเรือบุษบารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  โดยมี นายกรกฎ ปางลีลาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้กรรมการนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วย นายประเสริฐ ชุ่มอภัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่  เจ้าหน้าที่บุคลากร กรรมการหอพักนิสิต เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นางสาววิชุดา ก้อนชารี นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน  โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมนิสิตหอพักของปีที่ผ่านมาและมอบนโยบายในการทำงาน

หลักการและเหตุผล

          งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และให้บริการนิสิตด้านที่พักอาศัย ควบคู่กับการพัฒนานิสิตผ่านการทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ โดยมี กิจกรรม โครงการต่างๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม

          กรรมการนิสิตหอพัก คือกลุ่มนิสิตที่อาสาเข้ามาทำงานสนับสนุนและช่วยงานเจ้าหน้าที่หอพัก ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการนิสิตภายในหอพักด้านที่พักอาศัยควบคู่กับการให้บริการของเจ้าหน้าที่หอพัก สนับสนุนการทำกิจกรรมภายในหอพัก และกิจกรรมของชมรมในรูปแบบค่ายอาสา กรรมการนิสิตหอพักจะมีวาระการทำงานครั้งละ 1 ปีการศึกษา เมื่อหมดวาระจะมีการเปิดรับสมัครใหม่ในปีถัดไป ซึ่งกรรมการนิสิตก็จะมีการพลัดเปลี่ยนกันไปในทุกๆปี

           ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการที่ดีกับนิสิตภายในหอพัก และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของกรรมการนิสิตหอพักจึงได้มีการจัดโครงการส่งงานสานต่อกรรมการหอพัก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กรรมการนิสิตเก่า (รุ่นพี่) ที่หมดวาระ ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ และมอบงานให้แก่กรรมการนิสิตใหม่ (รุ่นน้อง) ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการนิสิตในปีถัดไป เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่หอพักและกรรมการนิสิตหอพัก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงานของแต่ละบุคคล และนำมาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการทำงานต่อไป

วัตถุประสงค์

           1) เพื่อดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

           2) เพื่อให้กรรมการนิสิตประจำปีการศึกษา 2562 รับทราบบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการนิสิต

           3) เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนานิสิตหอพักและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

คลิกดาวน์โหลดภาพโครงการ

ภาพ:ข่าว พีระชาติ ไชยเยส

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …