Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการกีฬาชาวหอ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 13

โครงการกีฬาชาวหอ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านหลังหอพักยางสีสุราช (เขตพื้นที่ขามเรียง) งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ กีฬาชาวหอ sport dormitory 2019 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นบปนม แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่งานหอพักฯ นักเรียน และนิสิต ร่วมโครงการในครั้งนี้ นายศราวุธ ศิลารักษ์ นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ งานบริการหอพักนิสิต สังกัดกองอาคารสถานที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “กีฬาชาวหอ” เพื่อมุ่งเน้นให้นิสิตได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับสังคม การสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับผู้อื่น มุ่งเน้นให้นิสิตเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพักมีความรักความสามัคคี และมีความผูกพันในการอยู่ร่วมกันและทำให้บรรยากาศการอยู่หอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคามน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตหอพักได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอพัก
2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อส่งเสริมความบันเทิง สร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมกิจกรรมของหอพัก
4. เพื่อสร้างบรรยากาศความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพัก
5. เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน และมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน

คลิกดาวน์โหลดภาพโครงการ
Cr:peerachat

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …