Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / โครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

เงื่อนไขการส่ง

  1. จะต้องเป็นผลงานของนักเรียน นิสิต ที่พักอาศัยหอพักในกำกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. ต้องเป็นเรื่องเล่า หรือประสบการณ์ของผู้พักอาศัยเอง
  3. เรื่องเล่ามีความยาว ไม่น้อยกว่า 2 หน้ากระดาษ (A4) ตัวอักษรไทยสารบรรณ PSK ขนาด 16
  4. แนบภาพถ่ายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในหอพัก พร้อมคติประจำใจ (จำนวน 1 ภาพ)
  5. เรื่องที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่คัดลอก ดัดแปลงเรื่องราวต่างๆที่เคยถูกตีพิมพ์ และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน
  6. ปริ้นท์ส่งผลงานได้กับเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก จำนวน 1 ชุด และแนบไฟล์เข้า E-mail Khuan_Duang@hotmail.com

 

ทุนการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                  จำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน 1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองเลิศอันดับ 2         จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 4 รางวัล         รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559

Check Also

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2

ประชาสัมพันธ์ & …