Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / โครงการเปิดหอพัก Open Dormitory MSU 2020

โครงการเปิดหอพัก Open Dormitory MSU 2020

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานข้างตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการเปิดหอพัก Open Dormitory MSU 2020 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นบปนม แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และนางสวนีย์ แท่นทอง หัวหน้างานหอพักนิสิตเป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยมีกาคประกวด Miss Queen Dormitory จัดขึ้นโดยงานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้       มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตหอพักได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอพัก
  2. เพื่อส่งเสริมความรัก  ความสามัคคี  ความผูกพันในการอยู่ร่วมกัน
  3. เพื่อส่งเสริมความบันเทิง  สร้างขวัญและกำลังใจในการอยู่หอพัก
  4. เพื่อสร้างบรรยากาศความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตภายในหอพัก
  5. เพื่อให้นิสิตหอพักได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องพักซึ่งกันและกัน

ผลการประกวด Miss Queen Dormitory 2020

Miss Queen Dormitory 2020
Q2 นางสาวภัทรียา ศิรินามวงษ์
Q9 นางสาวสุกัญญา ชิณเกตุ
Q8 นางสาวจีรลดา ตาโพธิ์
Q14 นางสาวโรสโกล กมลรัตน์
Q10 นางสาวเพียงขวัญ จันทนะ

The Winner Queen Try Dormitory Msu 2020 (นางงามพยายามสวย)
Q13 นางสาวรินมณี อึ้ง
Q11 นางสาวศรุดา ธนาดุลกุลนันท์
Q7 นางสาวพิชาภา ลิมศนุกาญจน์
Q1 นางสาวเพรียว หลูอารีย์สุวรรณ
Q6 นางสาวหลินรดา สกุลภัคดี
ภาพ : พีระชาติ ไชยเยส
ข่าว : จิรศักดิ์ วงพรมบุตร

คลิกดาวน์โหลดภาพโครงการ

Check Also

#โครงการเด็กดีมีที่เรียน มมส TCAS65