Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / สมัครหอพักออนไลน์ รอบที่ 3

สมัครหอพักออนไลน์ รอบที่ 3

ประชาสัมพันธ์ 📣📣
สมัครหอพักออนไลน์ รอบที่ 3 (นิสิตที่ยังไม่มีรหัส รอ รหัสจากกองทะเบียนก่อนนะครับถึงจะสมัครได้)
1.นิสิตสมัครได้ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ถึง 25 มิถุนายน 2563
2.นิสิตสามารถชำระเงินได้ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ถึง 26 มิถุนายน 2563
3.กรณีสมัครและได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยไม่สามารถยกเลิกได้ในภายหลัง
สมัครหอพักคลิก https://dorm.msu.ac.th/MSU_DORM/
เมื่อมีการสมัครหอพัก
1. นิสิตต้องชำระเงินค่าบำรุงหอพักพร้อมค่าประกันหอพัก 1,000 ไม่เกินวันที่ 26 มิถุนายน 2563
2. กรณีสมัครหอพักออนไลน์แล้วถ้าไม่ชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนดจะตัดสิทธิ์การสมัครทันที
3. การจ่ายเงินให้ชำระผ่านระบบลงทะเบียนเรียน https://reg.msu.ac.th/ โดยการสแกนผ่าน QR code (ในวันถัดไปหลังจากสมัครแล้ว)
4. เมื่อได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยนิสิตจะต้องเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคเรียน)
หมายเหตุ กรณีสมัครและได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยไม่สามารถยกเลิกได้ในภายหลัง
กรณีประสงค์จะพัก 2 คน ให้ติดต่อที่เบอร์เจ้าหน้าที่หอพักนั้นๆ
นิสิตที่สมัครหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คิดอัตราค่าบำรุงหอพัก 50 เปอร์เซ็นต์ ตามประกาศมหาวิทยาลัย มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิต COVID-19 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (แนบประกาศ)
เบอร์ติดต่อ 043754418/043754305(เขตพื้นที่ขามเรียง มอใหม่) และ043970695 (เขตพื้นที่ในเมือง)ในวันเวลาราชการ
5. นิสิตที่ประสงค์จะพักบ้าน พักบ้านญาติ หรือพักที่หอพักเอกชน ให้ติดต่อแจ้งการไม่เข้าพักตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันเปิดภาคเรียน ณ สำนักงานงานบริการหอพักนิสิต(แนบประกาศ)

Check Also

#โครงการเด็กดีมีที่เรียน มมส TCAS65