Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการเรื่องเล่าชีวิตวิถีใหม่เด็กหอใน มมส.

โครงการเรื่องเล่าชีวิตวิถีใหม่เด็กหอใน มมส.

โครงการเปิดตัวเรื่องเล่าชีวิตวิถีใหม่เด็กหอใน มมส. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านหลังหอพักยางสีสุราช (เขตพื้นที่ขามเรียง) ชมรมสานสายใยร่วมชายคา ได้จัดโครงการ โครงการเรื่องเล่าชีวิตวิถีใหม่เด็กหอใน มมส. โดยมี นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ สุวรรณทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นบปนม แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ปีที่ 11 (3ท่าน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ธนะไชย หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก นายพนัส ปรีวาสนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองกิจการนิสิต นายวิชิต ชาวะหา นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่งานหอพักฯ นักเรียน และนิสิต ร่วมโครงการในครั้งนี้ นางสาวกรณิกา เพ่งพิศ ประธานชมรมสานสายใยร่วมชายคา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ หอพักมหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ภายใต้นิยาม “เพื่อนเราใช้ชีวิตร่วมกัน บ้านเราใช้นิยามเดียวกันที่นี่ หอพัก” นอกจากนั้นยังเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการทำกิจกรรมของนิสิตเพื่อให้นิสิตภายในหอพัก ได้เกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาทักษะด้านการทำกิจกรรมร่วมกัน การวางแผน การทำงานร่วมกับคนอื่นและทักษะด้านอื่นๆ ผ่านการทำกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการเรียน โดยมุ่งหวังให้นิสิตที่จบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและที่สำคัญเมื่อจบออกไปสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมได้ซึ่งจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมในอนาคต โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตหอพักได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอพัก

2.เพื่อถ่ายทอดเรื่องเล่าของนิสิตที่ได้รับรางวัลการเขียนเรื่องเล่าเข้าประกวดในโครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ปีที่ 11 และชมภาพยนตร์สั้นเรื่องเล่าชาวหอ

3.เพื่อจัดนิทรรศการเรื่องเล่าชาวหอและประชาสัมพันธ์ชมรมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4.เพื่อสร้างบรรยากาศความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตภายในหอพัก

5.เพื่อมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

คลิกดาวน์โหลดภาพโครงการ

ภาพข่าว Cr:peerachat

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …