Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ตรวจสอบรายชื่อคืนเงินค่าบำรุงหอพัก

ตรวจสอบรายชื่อคืนเงินค่าบำรุงหอพัก

คลิก รายชื่อคืนเงินค่าบำรุงหอพัก(ร้อยละ50) ภาคการศึกษา 2/2563 (ระดับปริญญาตรีทุกสาขา)
คลิก รายชื่อชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2563 และคืนค่าบำรุงหอพักในอัตราร้อยละ 50 % หอพักนาดูน
คลิก รายชื่อนักเรียนชำระค่าบำรุงหอพัก 2/2563 และคืนค่าบำรุงหอพักในอัตราร้อยละ 50 % หอพักชื่นชม

สอบถามเพิ่มเติม โทร. เขตพื้นที่ขามเรียง 043-754418 / 043-754305
เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695
เอกสารที่ใช้ประกอบขอรับเงินส่วนลดค่าบำรุงหอพักคืน 2/2563ดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีชื่อตัวเอง (ยกเว้นธนาคารธนชาติ และ ธกส.)

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …