Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขั้นตอนการดำเนินเรื่องคืนเงินค่าบำรุงหอพักและคืนเงินค่าประกันหอพัก

ขั้นตอนการดำเนินเรื่องคืนเงินค่าบำรุงหอพักและคืนเงินค่าประกันหอพัก

ขั้นตอนการดำเนินเรื่องคืนเงินค่าบำรุงหอพัก (กรณีไม่ได้รายงานตัวเข้าหอพัก/คืนเงินค่าบำรุงหอพักร้อยละ50)

  1. เขียนแบบคำร้องขอเงินคืน จำนวน 2 แผ่น
  2. กรอกใบสำคัญรับเงิน จำนวน 2 แผ่น
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 แผ่น
  4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 2 แผ่น
  5. สำเนาใบเสร็จค่าบำรุงหอพัก จำนวน 2 แผ่น(ปริ้นจากระบบลงทะเบียนเรียน) https://reg.msu.ac.th/

ขั้นตอนการดำเนินเรื่องคืนเงินค่าประกันหอพัก (กรณีลาออกจากหอพัก/ไม่สมัครหอพักต่อภาคเรียนที่ 2/2564)

  1. เขียนแบบฟอร์มลาออกจากหอพัก จำนวน 2 แผ่น
  2. กรอกใบสำคัญรับเงิน จำนวน 2 แผ่น
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 แผ่น
  4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 2 แผ่น
  5. สำเนาใบเสร็จค่าประกันหอพัก จำนวน 2 แผ่น(ปริ้นจากระบบลงทะเบียนเรียน)https://reg.msu.ac.th/

Check Also

ประกาศจากงานบริการหอพักนิสิต ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564

ขั้นตอนและแนวปฏ …