Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / งานบริการหอพักนิสิต เปิดรับสมัครนิสิต เข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564

งานบริการหอพักนิสิต เปิดรับสมัครนิสิต เข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการสมัครเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564

1. นิสิตที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา 1/2564 หากประสงค์จะสมัครเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา 2/2564 ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส จากโรงพยาบาล

หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

2. นิสิตที่มาจากพื้นที่ต่างจังหวัดหากประสงค์จะสมัครเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษา 2/2564 ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส และมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ เครื่องตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

3. นิสิตสามารถยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่ประจำหอพักได้ที่สำนักงานบริการหอพักนิสิต

เขตพื้นที่ขามเรียง และเขตพื้นที่ในเมือง หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://.dorm.msu.ac.th/MSU_DORM

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

4. นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก ณ หอพักที่เปิดให้บริการ และทางระบบ REG ของนิสิต (https://reg.msu.ac.th/registrar/home.asp)

5. นิสิตชำระเงินค่าบำรุงหอพักในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เต็มอัตรา) ระหว่างวันที่ 1

พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยการชำระผ่านระบบบริการการศึกษาด้วย QR-Code

6. นิสิตที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565

7. นิสิตที่ไม่สามารถชำระเงินค่าบำรุงหอพักได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ทำเรื่องขอผ่อนผัน

การชำระได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก หรือสำนักงานบริการหอพักนิสิต เขตพื้นที่ขามเรียง และเขตพื้นที่ในเมือง ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

โดยสามารถผ่อนผันการชำระค่าบำรุงหอพักได้ 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระภายใน 10 พฤศจิกายน 2564

งวดที่ 2 ชำระภายใน 10 ธันวาคม 2564

 

Check Also

ประกาศจากงานบริการหอพักนิสิต ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564

ขั้นตอนและแนวปฏ …