Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / แนวปฎิบัติการคำร้องขอรับเงินคืนค่าบำรุงหอพักและค่าประกันหอพัก 1/2564

แนวปฎิบัติการคำร้องขอรับเงินคืนค่าบำรุงหอพักและค่าประกันหอพัก 1/2564

นิสิตที่ยื่นคำร้อง ให้เข้าเว็บไซต์ https://e-office.msu.ac.th/dormform/
หรือสแกน QR CODE

กรณีนิสิตที่ส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่แล้วไม่ต้องส่งคำร้องอีก

เมื่อนิสิตเข้าสู่เว็บไซต์
1.ให้กรอกรหัสประจำตัวนิสิต
2.ให้กรอกหรัสประจำตัวประชาชน
**เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน คลิก เข้าสู่ระบบสีเขียว**

ระบบก็จะแจ้งคำร้องต่างๆมาให้นิสิต คลิก เลือก
3.คำร้องขอรับเงินคืนค่ำบำรุงหอพักหรือ
4.คำร้องขอรับเงินคืนค่าประกันหอพัก
**หมายเหตุ บางรหัสนิสิต จะขึ้น คำร้องอย่างใดอย่างหนึ่ง

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
5.กรอกเบอร์โทรศัพท์/Telephone
6.กรอกอีเมล์/E-mail
7.คลิกส่งคำร้องขอรับเงิน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043754305 หรือสอบถามเจ้าที่หอพัก

Check Also

ประกาศการคืนเงินนิสิตไม่พัก ภาคเรียนที่ 1/2564

แจ้งนิสิตที่สมั …