Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประกาศจากงานบริการหอพักนิสิต ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศจากงานบริการหอพักนิสิต ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการสมัครเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564

 1. นิสิตที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา 1/2564 หากประสงค์จะสมัครเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา 2/2564 ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส จากโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 2. นิสิตที่มาจากพื้นที่ต่างจังหวัดหากประสงค์จะสมัครเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัย
  ภาคการศึกษา 2/2564 ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส และมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ เครื่องตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
 3. นิสิตสามารถยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่ประจำหอพักได้ที่สำนักงานบริการหอพักนิสิต
  เขตพื้นที่ขามเรียง และเขตพื้นที่ในเมือง หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://dorm.msu.ac.th/MSU_DORM/
 4. นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก ณ หอพักที่เปิดให้บริการ และทางระบบ REG ของนิสิต (https://reg.msu.ac.th/registrar/home.asp)
 5. หลังสมัครเรียบร้อยแล้วให้นิสิตชำระเงินค่าบำรุงหอพักภายใน 3 วัน หรือก่อนวันที่จะรายงานตัวเข้าหอพัก โดยการชำระผ่านระบบบริการการศึกษาด้วย QR-Code
 6. นิสิตที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565
 7. นิสิตที่ไม่สามารถชำระเงินค่าบำรุงหอพักได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ทำเรื่องขอผ่อนผัน
  การชำระได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก หรือสำนักงานบริการหอพักนิสิต เขตพื้นที่ขามเรียง และเขตพื้นที่ในเมือง ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 043-754305

Check Also

งานบริการหอพักนิสิต เปิดรับสมัครนิสิต เข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564

ขั้นตอนและแนวปฏ …