Breaking News
Home / ทุนการศึกษา / นิวซีแลนด์เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาแบบเต็ม New Zealand – ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) ปี 2559

นิวซีแลนด์เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาแบบเต็ม New Zealand – ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) ปี 2559

โครงการ New Zealand Aid Programme มอบทุนการศึกษา New Zealand – ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) แบบเต็มจำนวนให้แก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศนิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรที่ให้ทุนมีทั้งหมด 6 กลุ่มสาขา ได้แก่ “Agriculture Development” ครอบคลุมการบริหารธุรกิจและการจัดการการเกษตร กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตร์อาหาร ไบโอเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาชนบท “Renewable Energy” พลังงานหมุนเวียน “Disaster Risk Management” เน้นด้านการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดการความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม “Public Sector Management” ครอบคลุมสาขาวิชากฏหมาย กระบวนการยุติธรรม บริหารรัฐกิจ การเมืองการปกครอง ฯลฯ “Private Sector Development” ครอบคลุม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ การค้า พัฒนาธุรกิจขนาดย่อม บัญชี การเงิน การตลาด การบริหารซัพพลายเชน รวมไปถึงสาขาการท่องเที่ยวและพลังงานหมุนเวียน “English Language Teaching” การสอนภาษาอังกฤษทุนนี้เปิดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา Postgraduate Certificates (6 เดือน), Postgraduate Diplomas (1 ปี) Master’s Degrees (1-2 ปี) และ PhDs (ถึง 3.5 ปี) โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย และมีประสบการณ์ทำงานตรงกับสาขาวิชาที่จะสมัครอย่างน้อย 2 ปี เพื่อนำความรู้ความสามารถทางวิชาการกลับมาพัฒนาประเทศไทย ซึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษาผู้เข้ารับทุนจะต้องกลับมาพำนักในประเทศไทย 2 ปี

ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2559 ที่https://scholarship.force.com/communitylandingpage หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครได้ที่Sirikarn.thammawijit@mfat.govt.nz หมายเลขโทรศัพท์ 02 254 2530 ต่อ 29

Check Also

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับปริญญาตรี เข้าร่วมชิงทุนรางวัลในโครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 2 ชิงทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล

คลิกดูรายละเอีย …