Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์ / โครงการส่งงานสานต่อกรรมการนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการส่งงานสานต่อกรรมการนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการส่งงานสานต่อกรรมการนิสิตหอพัก

ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2559 งานบริการหอพันนิสิต กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งานสานต่อกรรมการหอพักนิสิต

ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

1.การดำเนินงาน

กิจกรรม   ช่วงเช้า

  • ลงทะเบียนเข้าห้องอบรมสัมมนา

                     1.2 กล่าวเปิดงานโดยรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ และกล่าวรายงานโดยผู้อำนวยการกองอาคาร

  • มอบเกียรติบัตรสำหรับกรรมการนิสิตดีเด่น
  • ฟังบรรยาย เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนานิสิตหอพัก โดยรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ และผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
  • สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรม  ช่วงบ่าย

                     1.3  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและการทำงานเป็นทีม

                     1.4  รับประทานอาหารว่าง /ปิดโครงการโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ

หลักการและเหตุผล

          งานบริการหอพักนิสิตเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านที่พักอาศัยสำหรับนิสิต  การบริการจึงต้องมีประสิทธิภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าจำนวนนิสิตที่เข้าพักในมหาวิทยาลัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ในส่วนของการบริการในหอพักต้องเพิ่มการดูแล และเอาใจใส่มากขึ้นด้วยเช่นกัน

           งานบริการหอพักนิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีนิสิตช่วยงานภายในหอพักและคณะกรรมการนิสิตหอพักที่มีหน้าที่ช่วยดูแลความเป็นอยู่ของนิสิตหอพักและการให้บริการต่างๆ ภายในหอพักนิสิตจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและคณะกรรมการนิสิตหอพักภายในหน่วยงานให้เกิดความสามัคคีและทบทวนบทบาทหน้าที่ของกรรมการนิสิตหอพัก  อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงานของแต่ละบุคคล เพื่อนำมาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการทำงานต่อไป

วัตถุประสงค์

           1) เพื่อดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558

           2) เพื่อให้คณะกรรมการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการนิสิต

          3) เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนานิสิตหอพักและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

 

 

ภาพ: สุเรณา คำยา

ข่าว: พีระชาติ ไชยเยส

Check Also

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2

ประชาสัมพันธ์ & …