Breaking News
Home / กิจกรรมนิสิต / ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ59และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานจากการส่งเรื่องเล่า 4 เมษายน 2559

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ59และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานจากการส่งเรื่องเล่า 4 เมษายน 2559

ผลการประกวด

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ 59

ชนะเลิศ หอพักเชียงยืน  เรื่อง สุขทุกข์ในรอบวัน โดยนายสาธิต  ผาบชมพู นิสิตนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย

รองชนะเลิศอันดับ 1 หอพักพยัคฯ    เรื่อง พี่เล่าน้องเรื่องของหอใน โดยนายอิทธิพล  อรรควิทยานุกูล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

รองชนะเลิศอันดับ 2 หอพักสำราญ   เรื่อง เรื่องวุ่นวายของนิสิตหอชาย มมส. โดย นายชุติพนธ์  คงมั่น นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์

ชมเชย หอพักเชียงยืน  เรื่อง Are you my roommate ??  โดยนายกรวิชญ์  วงศ์ศตวรรษ  นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์

ชมเชย หอพักเชียงยืน  เรื่อง ไฟไหม้นี้มีที่มา โดยนายชัชพิสิฐ  แก้วสีหาวงศ์  นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาลัยการเมืองฯ

ชมเชย หอพักวาปีฯ     เรื่อง เรียนรู้การอยู่หอใน โดยนางสาวดาราวรรณ  รัตนศรี  นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคนิตศาสตร์

ชมเชย หอพักโกสุมฯ    เรื่อง Roommaet โดยนางสาวฤทัยภัทร  วิลาทอง  นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคนิตศาสตร์

 

กำหนดการ

โครงการ ประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

วันจันทร์ ที่  4  เมษายน  2559

ณ  ลานตลาดน้อย หน้าสำนักงาน งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

17.00  น.                            ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานจากการส่งเรื่องเล่า

18.00 น.                            พิธีเปิดงาน โดยท่าน………………………………….มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ได้รับรางวัล จำนวน 7รางวัล

18.30 น.                            ตัวแทนกรรมการตัดสินเรื่องเล่า กล่าวถึงการได้มาซึ่งผลการตัดสิน รวมถึงวิธีการเล่าเรื่องในแบบของนักเขียน

19.00 น.                            พูดคุยกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ทั้ง 7 รางวัล เกี่ยวกับแรงบันดาลใจ มุมมองและที่มาของเรื่องเล่า

19.30 น.                            ชมการแสดงพิเศษจากดาวเดือนหอพัก

19.45 น.                            ชมการแสดงดนตรีจากวงศิลป์อีสาน/รับประทานอาหาร/ปิดโครงการ

 

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …