Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ประจำปี 2559

โครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ประจำปี 2559

งานบริการหอพักนิสิต จัดโครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) งานบริการหอพักนิสิต ได้จัดโครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ประจำปี 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ นางวิรายา ภมรสมิต ผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ อาจารย์ สันทนา ภิรมย์เกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่งานหอพักฯ นักเรียน และนิสิต ร่วมโครงการในครั้งนี้ 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นิสิตได้ถ่ายทอดเรื่องเล่าภายในหอพักที่ตนเองได้อาศัยอยู่ระหว่างที่ศึกษาอยู่รั้วมหาวิทยาลัย ส่งเสริมทักษะการเขียน ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอนในการเขียนเรื่องเล่า พร้อมได้จัดทำหนังสือรวบรวมเรื่องเล่าเด็กหอในไว้เป็นอนุสรณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ 59
ชนะเลิศ หอพักเชียงยืน เรื่อง “สุขทุกข์ในรอบวัน” โดยนายสาธิต ผาบชมพู นิสิตนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย

รองชนะเลิศอันดับ 1 หอพักพยัคฯ เรื่อง “พี่เล่าน้องเรื่องของหอใน” โดยนายอิทธิพล อรรควิทยานุกูล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

รองชนะเลิศอันดับ 2 หอพักสำราญ เรื่อง “ เรื่องวุ่นวายของนิสิตหอชาย มมส” โดย นายชุติพนธ์ คงมั่น นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์

ชมเชย หอพักเชียงยืน เรื่อง “ Are you my roommate ?? ” โดยนายกรวิชญ์ วงศ์ศตวรรษ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์

ชมเชย หอพักเชียงยืน เรื่อง “ไฟไหม้นี้มีที่มา” โดยนายชัชพิสิฐ แก้วสีหาวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาลัยการเมืองฯ

ชมเชย หอพักวาปีฯ เรื่อง “ เรียนรู้การอยู่หอใน ” โดยนางสาวดาราวรรณ รัตนศรี นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคนิตศาสตร์

ชมเชย หอพักโกสุมฯ เรื่อง “ Roommaet ” โดยนางสาวฤทัยภัทร วิลาทอง นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคนิตศาสตร์

 

ข่าว: จิรศักดิ์ วงพรมบุตร/พีระชาติ ไชยเยส

ภาพ: จิรศักดิ์ วงพรมบุตร/สุเรณา คำยา

Check Also

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2

ประชาสัมพันธ์ & …