ขั้นตอนการสมัครหอพัก

ขั้นตอนการสมัครหอพัก

ขั้นตอนการสมัครหอพัก

1.ตรวจสอบรายชื่อหอพักก่อนว่ามีจำนวนว่างเท่าไร / แล้วค่อยทำการสมัครในขั้นตอนต่อไป


2.คลิกเลือกสมัครหอพักชาย/สมัครหอพักหญิง

3.อ่านข้อความชี้แจงการแจ้งเตือนให้ละเอียดก่อนการสมัครเลือกเขตพื้นที่

4.คลิกเลือกเขตพื้นที่ในการสมัคร / เขตพื้นที่ในเมือง หรือ เขตพื้นที่ขามเรียง(มอใหม่) / คลิก ยืนยัน

ตัวอย่าง เช่น นิสิตที่เรียน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม,คณะศึกษาศาสตร์,คณะสัตวแพทยศาสตร์,คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น เลือกเขตพื้นที่ในเมือง ส่วนคณะต่างนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นเลือกเขตพื้นที่ขามเรียง(มอใหม่)
หมายเหตุ : หรือแล้วแต่นิสิตจะสะดวกพักที่เขตพื้นที่ไหน

5.กรองข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ-นามสกุล,รหัสประจำตัวนิสิต,ชั้นปี,คณะ/วิทยาลัย,สาขา,หมายเลขโทรศัพท์,อีเมล์,ประเภทหอพัก / แล้วเลือก ตกลง

6.อ่านข้อความแจ้งเตือน / คลิกยืนยันการสมัคร / รอทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ