ปรัชญา

( Philosophy ) งานบริการหอพักนิสิต ยึดมั่นในปรัชญาของมหาวิทยาลัย “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ”ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

วิสัยทัศน์

(Vision ) งานบริการหอพักนิสิต เป็นหน่วยงานบริการด้านที่พักอาศัย สร้างที่พักให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเอื้ออาทร มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ เป็นผู้นำด้านการบริการ ภายใต้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

(Mission) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้งานบริการหอพักนิสิตเป็นหน่วยงานเสริมการศึกษา มีหน้าที่ดูแลที่พัก อาศัยให้นิสิตและบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้การบริการ จัดสวัสดิการที่เหมาะสม พัฒนานิสิตให้เกิดความเจริญ งอกงาม จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกัน รู้จักการพึ่งพา การแบ่งปันให้กันและกัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตให้รู้จักความเป็นอยู่ของตนเอง คิดเป็น ทำเป็น ปรับตัวเองให้ดำรงอยู่ได้ในสภาพ แวดล้อมต่างๆ ตลอดจนสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้

1.จัดสภาพแวดล้อมภายในหอพักและบริเวณโดยรอบให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงามและมีความปลอดภัย
2.จัดสรรห้องพักให้กับนิสิตตามจำนวนที่พักที่สามารถรองรับได้ และให้บริการ สวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนิสิตที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
4.พัฒนานิสิตให้มีมนุษยสัมพันธ์ เรียนรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกัน เคารพในสิทธิซึ่งกันและกันและการมีภาวะผู้นำ การมีความรับผิดชอบและระเบียบวินัย
5.เป็นหน่วยงานที่มีการบริการจัดการที่ดี(Good Governance)ในการบริหารทุกส่วนและสามารถตรวจสอบได้