ผู้บริหาร

รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์ เมทินี โคตรดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ผศ. ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้
นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่