ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

+66 (0) 4 37 544 18

สามารถติดต่อสำนักงานได้ในเวลาราชการหากเลยเวลาทำการจะดำเนินการให้ในวันถัดไป

ช่องทางการติดต่อ

[email protected]

+66 (0) 4 37 544 18

+66 (0) 4 37 54 05

+66 (0) 4 37 56 95

เวลาเปิดทำการ:

  • จันทร์ - ศุกร์ 8:30 - 16:30

เขตพื้นที่ขามเรียง(มอใหม่)

เขตพื้นที่ในเมือง(มอเก่า)

สวนีย์
นางสวนย์ แท่นทอง INFO
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์081-5740744

วิญญู
นายวิญญู สอนบุญชูINFO
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์089-7126458

ดวงกมล
น.ส.ดวงกมล ดวงประทุม INFO
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป

โทรศัพท์095-3830592

เพ็ญศิริ
น.ส.เพ็ญศิริ มาพงษ์ INFO
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป

โทรศัพท์084-0274122

มาลี
นางมาลี ตะนนท์ INFO
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์083-5634206

วิจิตรา
น.ส.วิจิตรา ไชยมาตร์ INFO
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์096-9624918

นิลอร
น.ส.นิลอร มงคลแสน INFO
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์080-7499933

วาสนา
น.ส.วาสนา ศรีชะตา INFO
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์086-2286213

วิชุดา
น.ส.วิชุดา ก้อนชารี INFO
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์083-1474159

รัตนา
น.ส.รัตนา สุดบางกุ้ง INFO
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์087-2333615

มาโนช
นายมาโนช แดงใหม่ INFO
TEACHER

โทรศัพท์085-7700173

เอกพงศ์
นายเอกพงศ์ สุขยานุดิษฐ์ INFO
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์083-4534910

ทรงกรต
นายทรงกรต บุบปับผา INFO
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์085-6590392

ชญาณี
น.ส.ชญาณี ยิ่งคำแหง INFO
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์082-3114293

ศลาวุธ
นายศราวุธ ศิลารักษ์INFO
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์090-3507004

พีระชาติ
นายพีระชาติ กุลวณิชโชคชัย INFO
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์091-8936440