ผู้บริหาร

รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์ เมทินี โคตรดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ผศ. ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้
นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

เจ้าหน้าที่หอพัก

นางสวนีย์ แท่นทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์081-5740744

นายวิญญู สอนบุญชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์089-7126458

น.ส.ดวงกมล ดวงประทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์095-3830592

น.ส.เพ็ญศิริ มาพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์084-0274122

นางมาลี ตะนนท์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์083-5634206

น.ส.วิจิตรา ไชยมาตร์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์096-9624918

น.ส.นิลอร มงคลแสน
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์080-7499933

น.ส.วาสนา ศรีชะตา
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์086-2286213

น.ส.รัตนา สุดบางกุ้ง
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์087-2333615

น.ส.วิชุดา ก้อนชารี
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 083-1474159

นายเอกพงศ์ สุขยานุดิษฐ์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์080-3232326

นายมาโนช แดงใหม่
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์085-7700173

น.ส.สุภาพร มาแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์086-8093298

นายทรงกรต บุบปับผา
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์085-6590392

น.ส.ชญาณี ยิ่งคำแหง
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์082-3114293

นายศราวุธ ศิลารักษ์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์090-3507004

นายพีระชาติ กุลวณิชโชคชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์091-8936440