TUB063

DORMITORY, MSU
งานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานบริหารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
Tel. 043-754418
Tel. 043-754305
Tel. 043-970695
Email : servicedorm.msu@gmail.com

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนที่

Address

งานบริหารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Address

Tel. 043-754418
Tel. 043-754305
Tel. 043-970695
Email : servicedorm.msu@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/dormitory.msu

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : peerachat.c@msu.ac.th

Copyright © 2022 งานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ผู้พัฒนา นายพีระชาติ กุลวณิชโชคชัย