ภารกิจหน่วยงาน

1. ให้บริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การดูแลสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย การซ่อมบำรุงและการทำความสะอาดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
2. ดูแลและบริหารจัดการ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย
3. ให้บริการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง และดูแลควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์อาคารและสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
4. จัดบริการและสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้แก่บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty

37 full-time teachers

5 part-time teachers

Average years of experience 10 years

60% of advanced degrees

Maximum Class Size

7:1 student to teacher

14 students per class

Smaller groups for language

60% of faculty

Graduated 2017

In the past five years, ED graduates were selected to attend the following secondary schools:

Degree programs

In 2015, ED School completed renovating the Lower and Upper School buildings as well as construction of a new Upper School wing. The learning facilities include:

Question Answer
Name ED School of Public Health
Founded 1916 by William H. Welch
Current dean Michael J. Klag, MD, MPH ’87
Students 2,243 from 81 nations
Faculty 670 Full-time, 709 Part-time
Research Ongoing in more than 130 countries
Total budget $500 million+
Alumni 23,814 since 1919
Departments Preschool, elementary