งานบริการหอพักนิสิต มมส จัดกิจกรรม “ส่งงานต่อ ก่องานใหม่ กรรมการหอพักนิสิต”ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2566 ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2566 ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมโครงการ “ส่งงานต่อ ก่องานใหม่ กรรมการหอพักนิสิต มมส” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นางสวนีย์ แท่นทอง หัวหน้างานบริการหอพักนิสิต บุคลากรกองอาคารสถานที่ และกรรมการหอพักนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมถอดบทเรียนจากกรรมการหอพักนิสิต (ชุดเก่า) ประจำปีการศึกษา 2565 ประธานชมรมสานสายใยร่วมชายคา ร่วมพูดคุย
“บทบาทหน้าที่การทำกิจกรรมชมรมที่กรรมการหอพักนิสิตต้องรับผิดชอบ พร้อมกิจกรรมที่จัดในปี 2565” กิจกรรมระดมความคิดการจัดการขยะในหอพัก กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ กิจกรรม“เติมรัก ปันกำลังใจ” พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับกรรมการหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 และฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นิสิตกับการพัฒนามหาวิทยาลัย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
นางสวนีย์ แท่นทอง หัวหน้างานบริการหอพักนิสิต กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการให้บริการที่ดีกับนิสิตภายในหอพัก การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของกรรมการหอพักนิสิต เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กรรมการนิสิตเก่า (รุ่นพี่) ที่หมดวาระ ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ และมอบงานให้แก่กรรมการนิสิตใหม่ (รุ่นน้อง) ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการนิสิตในปีถัดไป เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีสําหรับการทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่หอพักและกรรมการหอพักนิสิต เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในหอพัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทํางานของแต่ละบุคคล นํามาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการทํางานต่อไป
ที่มา : งานบริการหอพักนิสิต

Comments are closed.
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • servicedorm.msu@gmail.com