เปิดรับสมัครเข้าหอพักใน มมส รอบที่ 2

ประกาศจากงานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครนิสิตเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2565 รอบที่ 2

1. นิสิตที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา 1/2565 และนิสิตที่มาจากพื้นที่ต่างจังหวัดหากประสงค์จะสมัครเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัย ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 โดส และมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ เครื่องตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

2. นิสิตสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://dorm.msu.ac.th/MSU_DORM/

3. นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก ณ หอพักที่เปิดให้บริการ และทางระบบบริการการศึกษา REG MSU ของนิสิต (https://reg.msu.ac.th/registrar/home.asp) 

4. หลังจากสมัครชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่รับเข้าระบบถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 สามารถชำระเงินได้ผ่าน QR code 

โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวดงวดละ 50% ของอัตราค่าบำรุงหอพักตามที่ขึ้นในระบบให้ชำระโดยการชำระผ่านระบบบริการการศึกษา

5. นิสิตที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

6. นิสิตที่ประสงค์พักด้วยกันให้แจ้งที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก(เบอร์โทร.ตามหน้าเว็บไซต์) หรือโทรศัพท์  043-754418;  เขตพื้นที่ในเมือง  043-970695 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการสมัครหอพัก ปีการศึกษา 2565


1. นิสิตทุกชั้นปี สามารถสมัครหอพักผ่านออนไลน์  ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565  และชำระค่าบำรุงหอพักได้ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่รับเข้าระบบ  ผ่าน  Qr code โดยให้ชำระเป็น 2 งวด  

งวดแรกภายใน 10 มิถุนายน 2565 (ชำระในอัตราร้อยละ50) และงวดที่ 2 รอประกาศจากมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

2. นิสิตที่สมัครอยู่หอพักและได้รับสิทธิ์เข้าพักจะต้องพักในหอพักมหาวิทยาลัยเป็นระยะ
เวลา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) 
3. เมื่อนิสิตชำระเงินค่าบำรุงหอพักเป็นที่เรียบร้อยและได้สละสิทธิ์ในภายหลังทาง
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบำรุงหอพัก โดยให้เป็นไปตามประกาศการคืนเงินของมหาวิทยาลัย
4. นิสิตสามารถเลือกที่จะพักในหอพักประเภทต่างๆ ได้ตามความต้องการ โดยสามารถ
เหมาจ่ายค่าบำรุงหอพักตามอัตราค่าบำรุงหอพักประเภทนั้นๆ หากประสงค์จะพักกับเพื่อนที่มาด้วยกันให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่หอพัก(หมายเลขโทรศัพท์ตามหน้าเว็บไซต์หอพัก) 
5.  กรณีนิสิตชำระค่าบำรุงหอพักในอัตราเหมาจ่ายในภาคการศึกษาที่ 1 แล้วนิสิตต้อง
ชำระค่าบำรุงหอพักในอัตราเหมาจ่ายในภาคการศึกษาที่ 2 ด้วย

Comments are closed.
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • [email protected]