ประกาศผลการตัดสินรางวัลประกวดสื่อรณรงค์

#การจัดการขยะด้วยมือเรา #โครงการมหาวิยาลัยหัวใจสีเขียว #ตอนหอพักสีเขียว ทั้ง 7 รางวัล

***รางวัลชนะเลิศ****
นายภูวิชญ์ สมคะเณย์ หอพักเชียงยืน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นางสาวดวงดี วิถีไพร หอพักโกสุมพิสัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นางสาวนพมาศ บิลชัย หอพักวาปีปทุม

รางวัลชมเชย
นางสาววิภาวินี ชอนไธสง หอพักวาปีปทุม

รางวัลชมเชย
นายชวิศพล สังข์ทอง หอพักพยัคฆภูมิพิสัย

รางวัลชมเชย
นายวินัย ช่างเหล็ก หอพักราชพฤกษ์

รางวัลชมเชย
นางสาวพัชรพร ศาลาคำ หอพักวาปีปทุม

Comments are closed.
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • [email protected]