งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครเข้าหอพัก รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการสมัครเข้าหอพัก รอบที่3 ภาคเรียนที่ 1/2566

 1. นิสิตสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://dorm.msu.ac.th/MSU_DORM/  ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2566
 2. นิสิตที่พักหอพักมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2566 และนิสิตที่มาจากพื้นที่ต่างจังหวัดหากประสงค์จะสมัครเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัย ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 โดส และมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือเครื่องตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
 3. นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก ณ หอพักที่เปิดให้บริการ และทางระบบบริการการศึกษา REG MSU ของนิสิต http://regpr.msu.ac.th/admit/home.asp
 4. หลังจากสมัคร นิสิตสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลเข้าระบบ จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2566 สามารถชำระเงินได้ผ่านQR code ของอัตราค่าบำรุงหอพักตามที่ขึ้นในระบบให้ชำระโดยการชำระผ่านระบบการศึกษา
 5. นิสิตที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักสามารถรายงานตัวเข้าหอพักพักได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
 6. นิสิตที่ประสงค์พักด้วยกันให้แจ้งที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก(เบอร์โทร.ตามหน้าเว็บไซต์) หรือโทรศัพท์ 043-754418 / 043-754305; เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
 7. นิสิตที่สมัครอยู่หอพักและได้รับสิทธิ์เข้าพักจะต้องพักในหอพักมหาวิทยาลัยเป็นระยะ
  เวลา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา)
 8. เมื่อนิสิตชำระเงินค่าบำรุงหอพักเป็นที่เรียบร้อยและได้สละสิทธิ์ในภายหลังทาง
  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบำรุงหอพัก โดยให้เป็นไปตามประกาศการคืนเงินของมหาวิทยาลัย
 9. นิสิตสามารถเลือกที่จะพักในหอพักประเภทต่างๆ ได้ตามความต้องการ โดยสามารถ
  เหมาจ่ายค่าบำรุงหอพักตามอัตราค่าบำรุงหอพักประเภทนั้นๆ หากประสงค์จะพักกับเพื่อนที่มาด้วยกันให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่หอพัก(หมายเลขโทรศัพท์ตามหน้าเว็บไซต์หอพัก)
 10. กรณีนิสิตชำระค่าบำรุงหอพักในอัตราเหมาจ่ายในภาคการศึกษาที่ 1 แล้วนิสิตต้อง
  ชำระค่าบำรุงหอพักในอัตราเหมาจ่ายในภาคการศึกษาที่ 2 ด้วย

โทรศัพท์ 043-754418 / 043-754305; เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695 ในวันเวลาราชการ

facebook : เพจ เด็กหอใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
 • +66 (0) 4 37 544 18
 • [email protected]